Bestil portræt

Jeg er pro­fes­sio­nel kunst­ner på fuld tid, og bor på Hal­landså­sen et stykke uden for Båstad. Mit ate­lier lig­ger på den naturs­kønne Bjäre­halvø i Skåne, men mange af mine bestil­lin­ger kom­mer fra Sto­ck­holm, Køben­havn, Malmö og Göte­borg. Jeg tager også opga­ver uden for Nor­den. Hvis du ikke har mulig­hed for at komme til Båstad, kan jeg komme til dig mod veder­lag og dæk­ning af rej­seud­gif­terne, afhæn­gig af hvor stor bestil­lin­gen er.

Jeg maler i olie på lær­red, og portræt­ma­le­riet leve­res klar til ophæng­ning på væg­gen. Leve­ring­sti­den afhæn­ger af, hvor mange andre opga­ver, jeg har, og hvor kom­pleks male­riet er. Nor­malt har jeg en ven­te­li­ste på nogle måne­der, så du må gerne give mig bestil­lin­gen i god tid.

Om mig

”Ola Sarri (b. 1980) is a lar­gely self-trai­ned portrait artist, who gene­rally works to com­mis­sion for pri­vate col­lections and orga­ni­sa­tions. His work has also been seen in group, juried and solo exhi­bi­tions in Swe­den.” — Natio­nal Portrait Gal­lery, Lon­don

I 20192020 blev jeg udvalgt blandt 2.538 ansø­gere fra 84 lande til at udstille på BP Portrait Award på Natio­nal Portrait Gal­lery i Lon­don. Denne jury­be­dømte udstil­ling anses for at være ver­dens mest pre­sti­ge­fyldte og vel­be­søgte og har været arran­ge­ret i over 40 år. Med denne aner­ken­delse blev en drøm opfyldt, som jeg havde haft i mange år.

Udstillinger i udvalg

Natio­nal Portrait Gal­lery, Lon­don
Ulster Natio­nal Museum, Bel­fast
Scot­tish Natio­nal Portrait Gal­lery, Edin­burgh
Cass Art Isling­ton, Lon­don
Gal­lery M1, Ystad
Gal­leri Berg­man, Karlstad
Fabri­ken konst­hall, Tore­kov
Krap­perups konst­hall, Höganäs
Arvika konst­hall, Arvika
Gal­leri Minerva, Malmö
Kiruna stads­hus, Kiruna

Kontakt mig vedrørende priser

Send en mail for at få en aktuel pris­li­ste i pdf-for­mat. Hvis du der­ef­ter vil gå videre med en bestil­ling, afta­ler vi en tid til foto­gra­fe­ring i mit ate­lier. Jeg har en ven­te­li­ste på nogle måne­der, så giv mig besked i god tid.

E‑MAIL

Fotografering

Jeg arbej­der ikke med foto­gra­fier, som andre har taget. Mine idéer ved­rø­rende pose­ring, beklæd­ning og lys­sæt­ning er helt afgø­rende for det ende­lige kunst­værk, hvil­ket bety­der, at jeg selv skal kunne styre denne vig­tige del af arbej­det. Når jeg maler et bil­lede, tager jeg ikke udgangs­punkt i et enkelt foto­grafi og repro­du­ce­rer “hvad jeg ser”, men det hand­ler sna­rere om en pro­ces, hvor far­ver, for­mer, bevæ­gel­ses­møn­ster og per­son­lige udtryk smel­ter sam­men til en hel­hed. Hukom­mel­sen spil­ler mindst lige så stor rolle som kame­raet, og det per­son­lige møde bli­ver der­for meget vig­tigt. Bag­ef­ter kom­bi­ne­res alle ind­tryk til en hel­hed efter mange skit­ser og eks­pe­ri­men­ter frem og til­bage. Foto­ses­sio­nen tager 12 timer i mit fotostu­dio og ind­går i pri­sen, når du bestil­ler et portræt. Foto­gra­fi­erne behol­der jeg for mig selv, og de vises ikke til nogen anden.

Betaling

Inden jeg begyn­der at male, behø­ver jeg et forskud på 20 pro­cent af belø­bet. Forskud­det dæk­ker mine mate­ri­a­leom­kost­nin­ger og refun­de­res der­for ikke. De reste­rende 80 pro­cent beta­les ved leve­rin­gen, og du får sepa­rate kvit­te­rin­ger for forskud og total­be­lø­bet. Hvis du ikke har mulig­hed for at hente bil­le­det, kan jeg embal­lere og sende det, for­ud­sat du beta­ler frag­ten.

Det er muligt at betale på en af de føl­gende måder:

– Ban­ko­ver­før­sel til min Nor­dea-konto
– Kon­tant
– VISA

Jeg kan tage imod kort­be­ta­lin­ger, men så pålæg­ges en ser­vi­ce­af­gift på 3,4 % på det totale beløb. For øvrige beta­lings­må­der til­kom­mer ingen ekstra omkost­nin­ger. Jeg har et enkelt­mands­firma og er regi­stre­ret for svensk F‑skat i Sve­rige. Min virk­som­hed er ikke moms­re­gi­stre­ret.

Sådan finder du mig

Jeg bor i Skåne i Syds­ve­rige. Mit ate­lier lig­ger i Båstad, og her er det muligt at komme med bil eller tog. Øre­sund­sto­gene fra Dan­mark har stop­pe­sted i Båstad. Med bil tager det 40 minut­ter fra Hels­ing­borg.